Finantare si sponsorizare

Fundaţia poate fi finanţată şi sponsorizată de către instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate. Fundaţia poate să deschidă conturi separate pentru fiecare din fondurile sale conform prevederilor legale (atrageri de fonduri, donaţii, finanţări de proiecte sau contracte), respectiv să opereze în registre de casă separate. Fundaţia poate primi donaţii de patrimoniu de la membrii săi şi de alte persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate. Fundaţia poate închiria aparatura pe care o are în proprietate contra unei taxe stabilite şi revizuite periodic de către Consiliul Director. Patrimoniul şi fondurile Fundaţiei vor fi folosite doar pentru realizarea declaraţiei de intenţie a Fundaţiei şi pentru atingerea obiectivelor Fundaţiei.

Venituri şi cheltuieli

Fundaţia are buget propriu de venituri şi cheltuieli. Fundaţia poate finanţa şi sponsoriza persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate. Fundaţia poate primi donaţii de la membrii săi şi de alte persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate. Veniturile fundaţiei provin din:

Activitate fără scop lucrativ

a) alte venituri provenite din activitatea fără scop lucrativ, inclusiv sumele care se incasează de la participanții la simpozioane, work-shopuri, conferințe, seminarii, programe de instruire, formare și perfecționare în legătură cu obiectivele fundației;
b) atragerea de fonduri, sponsorizări, donații sau legate; donațiile primite in favoarea fundației trebuie să fie in concordanță cu obiectivele fundației și sunt acceptați de către consiliul director; donațiile legatele și alte contribuții pot fi valorice, bunuri, drepturi de autor, titluri de credite ș.a. și vor fi inscrise intr-un registru special;
c) resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;
d) dividendele societăților comerciale inființate de fundație;
e) dobinzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in condițiile legale;
f) ajutoare și imprumuturi nerambursabile din surse externe;
g) alte venituri, provenite din activitatea fără scop lucrativ, inclusiv sumele care se incasează de la participanții conferințelor,etc.

Activitati economice directe

a) servicii de consultanță oferite in numele fundației;
b) editarea, publicarea și difuzarea de documentație de specialitate, reviste, cărți, materiale promoționale, etc. referitoare la activitățile specifice derulate de către fundație;
c) organizarea de seminarii, colocvii, conferințe,în legătură cu obiectivele fundației, ca și a unor programe de instruire, formare gi perfecționare a specialiștilor implicați in acțiunile ce decurg din administrarea și gestionarea managementului pentru situații de urgență;
d) alte activități de valorificare a evaluărilor efectuate pe baza metodologiilor fundației;
f) taxe de licență provenite din acordarea dreptului de folosință a unor metodologii al căror drept de proprietate intelectuală sau de gestionare aparțin fundației;
g) alte venituri din activități economice directe sau alte surse prevăzute de lege.

Fundaţia efectuează cheltuieli pentru:

a) Organizarea activităţilor prevăzute în programul de activitate;
b) Editarea publicaţiilor proprii;
c) Abonamente în ţară şi străinătate;
d) Acordarea de premii pentru activităţi deosebite, în vederea stimulării membrilor săi;
e) Burse de studii;
f) Baza logistico-materială;
g) Cotizaţii, în cazul afilierii la organizaţii din ţară sau străinătate;
h) Salarizarea personalului fundaţiei;
i) Deplasări în ţară şi străinătate pentru activităţi din programul de activităţi;
j) Participarea membrilor fundaţiei la manifestări organizate în ţară sau străinătate;
k) Participarea la înfiinţarea şi dezvoltarea unor unităţi de cercetare sau producţie sau alte persoane juridice;
l) Sponsorizări;
m) Diverse cheltuieli, cu aprobarea Consiliului Director.


Activitatea financiară a fundaţiei este controlată de catre un cenzor care raportează Consiliului Director al Fundaţiei. Cenzorul gestiunii fundaliei verifică executarea bugetului, operațiunilor financiar contabile și supraveghează regularitatea evidențelor, prezentând in Consiliul Director, cel puțin o dată pe an raportul său.