Prezentare:

Fundaţia „Centrul Naţional APELL pentru Managementul Dezastrelor” a fost înfiinţată în anul 2007, din inițiativa Domnului Profesor Universitar Doctor Inginer Alexandru Ozunu și din dorința de a contribui la efortul general de prevenire a riscurilor naturale şi antropice, protecţia, intervenţia şi reducerea riscului de mediu, precum si promovarea aplicării politicilor și strategiilor de mediu în contextul dezvoltării durabile, fundamentarea tehnico-stiinţifică și utilizarea metodelor și activităţilor de informare, documentare, training, cercetare, consultanţă şi diseminare. Fundaţia este o entitate legală a dreptului privat, independentă şi non-guvernamentală, fără vreo orientare politică şi non-profit. Prin activitățile desfășurate fundaţia își propune educarea, pregătirea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul evaluării şi managementului riscului natural şi tehnologic; prevenirea producerii accidentelor tehnologice şi a dezastrelor naturale; promovarea cercetării fundamentale, tehnico-ştiinţifice, experimentale şi aplicative în domeniul protecţiei mediului înconjurător; coordonarea de programe necesare implementării politicilor în domeniul riscului şi securităţii mediului, integrate într-o reţea internaţională. Nivelul ridicat de profesionalism al activităților desfășurate în cadrul fundației este dat de calitatea și nivelul de expertiză a membrilor activi ai fundaţie. Aceștia sunt specialişti din diverse domenii de activitate, care activează în instituţii publice locale și centrale, din comunitatea științifică (universităţi, institute de cercetări), mediul de afaceri etc. Principalele direcţii de acţiune sunt furnizarea de expertiză specifică domeniului; organizarea de cursuri, workshop-uri, simpozioane şi conferinţe; realizarea unor proiecte interdisciplinare de cercetare-dezvoltare; promovarea de tehnici, tehnologii şi echipamente performante; acordarea de burse tinerilor specialişti; organizarea de vizite de studii în ţară şi străinătate; editarea de reviste şi cărţi de specialitate.

Pe parcursul anilor de activitate, fundaţia s-a implicat în numeroase activităţi, dintre care amintim:

 • Conferinţa Internaţională ELSEDIMA RO cu tema "Calitatea şi securitatea mediului la început de secol XXI", 15 - 16 Mai, Sibiu, co-organizator alături de Universitatea Babeş – Bolyai, Centrul Regional pentru Prevenirea Accidentelor Industriale Majore, Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
 • Conferinţa Internaţională "Calitatea şi securitatea mediului la început de secol XXI", 17 – 18 Octombrie, Cluj-Napoca, co-organizator alături de Universitatea Babeş – Bolyai – Facultatea de Ştiinţa Mediului, Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General Pentru Situaţii de Urgenţă şi Societatea Internaţională pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă - TIEMS
 • Înfiinţare Capitol TIEMS (The International Emergency Management Society) – România - TIEMS este o organizaţie internaţională de management al situaţiilor de urgenţă, independentă, apolitică şi non-profit, care funcţionează ca o reţea internaţională pentru managementul situaţiilor de urgenţă şi care facilitează dialogul între oamenii de ştiinţă, agenţii economici, industrie şi autorităţi, pentru o cooperare globală în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă
 • Încheiere parteneriat cu Aidmatrix SUA - reţeaua Aidmatrix oferă soluţii de informare şi comunicare între companii din S.U.A. şi autorităţi guvernamentale pentru facilitarea fluxului de bunuri şi servicii în situaţiile de răspuns la situaţii de urgenţă sau diverse crize. Reţeaua asigură o platformă pentru transferul acestor soluţii şi a tehnologiilor asociate. Reţeaua Aidmatrix este implementată în România de Fundaţia „Centrul Naţional APELL pentru Managementul Dezastrelor”. Scopul reţelei Aidmatrix în România este de a mobiliza resurse umane şi materiale în scopul reducerii impactului dezastrelor.
 • Seminarul ATEX, 4 -5 Mai 2009, Cluj-Napoca, co-organizator alături de Centrul de Cercetări pentru Managementul Dezastrelor, Facultatea de Ştiinţa Mediului, din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai şi ETEA SICUREZZA, Italia
 • Seminar TIEMS – Analiza arborilor logici şi investigarea accidentelor, 7 – 8 mai 2009, Cluj-Napoca, co-organizator alături de Centrul de Cercetări pentru Managementul Dezastrelor, Facultatea de Ştiinţa Mediului din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai şi Societatea Internaţională pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă
 • Seminar “Dezvoltarea şi creşterea durabilă – aspecte esenţiale privind închiderea unor depozite de deşeuri industriale din industria metalurgică şi minieră, în contextul directivelor europene actuale”, 3 iulie 2009, Cluj-Napoca, organizat în colaborare cu Centrul de Cercetări pentru Managementul Dezastrelor, Facultatea de Ştiinţa Mediului din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai
 • Editare pliante mod de comportare a populaţiei – cutremure, inundaţii, caniculă, ger.
 • Seminar „Progrese în gestionarea siturilor contaminate în România”, 24 – 25 iunie 2010, Cluj-Napoca, co-organizator alături de Universitatea Babeş – Bolyai, Facultatea de Ştiinţa Mediului prin Centrul de Cercetări pentru Managementul Dezastrelor şi Ministerul Mediului şi Pădurilor
 • Seminarul „Analiza sistematică de risc în industria minieră extractivă”, 31 iunie 2011, Cluj-Napoca, organizat în colaborare cu Universitatea Babeş – Bolyai, Facultatea de Ştiinţa Mediului prin Centrul de Cercetări pentru Managementul Dezastrelor
 • Conferinţa anuală a Societăţii Internaţionale de Management al Situaţiilor de Urgenţă – TIEMS (The International Emergency Management Society), 7 – 10 iunie 2011, Bucureşti
 • Conferinţa Internaţională „Enviroment and Progress – Environment, Research, Protection and Management”, 11 – 12 Noiembrie 2011, Cluj-Napoca, co-organizator alături de Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, Universitatea Babeş-Bolyai şi S.C. ICPE Bistriţa S.A.
 • Din anul 2008, Fundaţia a preluat editarea şi distribuţia Revistei de Protecţia Civilă. În prezent apar 4 numere pe an, în format tipărit şi electronic
 • Proiect – Managementul planurilor de intervenţie si contingenta pentru infrastructura critica la nivel regional, utilizând sisteme informatice de gestiune si evaluare a riscurilor, pentru îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivelul autorităţilor publice locale. Beneficiarul acestui proiect este Instituţia Prefectului – judeţul Alba, iar parteneri sunt Fundaţia CN APELL RO şi Instituţia Prefectului – judeţul Sibiu. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative şi se va desfăşura în perioada februarie 2012 – februarie 2014.

În activităţile desfăşurate, fundaţia a fost sprijinită de o serie de colaboratori, instituţii şi organizaţii de prestigiu din ţară şi din străinătate:

Ministerul Mediului şi Pădurilor, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, TIEMS – Societatea Internaţională pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, Societatea Naţională Crucea Roşie România, Institutul de Geografie al Academiei Române. INOE – Institutul Naţional de Optoelectronică, Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Universitatea de Nord Baia Mare.
De asemenea, în această perioadă, membrii activi ai fundației au participat la numeroase activități de pregătire, specializare, training și exerciții, sesiuni științifice, atât în țară cât și în străinătate.
În viitor, fundaţia îşi propune implicarea în activităţi similare, precum şi iniţierea şi derularea de noi proiecte în colaborare cu alte instituţii sau ONG-uri, realizarea de studii şi materiale pentru protecţia populaţiei, realizarea de colaborări cu noi operatori economici, participarea la activităţi de pregătire în domeniul protecţiei civile etc.
 

Presedinte executiv
EMIL ROMAN


Scopul fundației:

 • Educarea, formarea şi perfecţionarea specialiştilor în evaluarea şi managementul mediului și al situațiilor de urgență, creșterea competențelor profesionale prin calificarea, pregătirea profesională continuă și specializare universitară și postuniversitară;
 • Înfiinţarea şi întreţinerea unor bănci de date cu informații privind amplasamentele care prezintă riscuri şi hazarduri deosebite de pe teritoriul României;
 • Promovarea de metode şi modele noi de evaluare şi management ale riscurilor de mediu şi dezastrelor;
 • Promovarea cercetării fundamentale, tehnico-ştiinţifice, experimentale şi aplicative în domeniul protecţiei mediului;
 • Conducerea de programe necesare realizării politicilor în domeniul riscului si securităţii mediului;
 • Integrarea fundaţiei într-o reţea de ONG-uri cu activități similare din țară și străinătate;
 • Inființarea unei platforme de lucru intre comunitățile locale, operatorii economici și autoritățile competente ca instrument managerial și decizional în realizarea unor planuri integrate de răspuns la situații de urgență;
 • Organizarea de forumuri pentru analiza mediului inconjurător și pregătirea populației pentru situații de urgență;
 • Organizarea de conferinţe, simpozioane, seminarii, mese rotunde şi grupuri de lucru pentru diferite probleme de interes în analiza mediului, managementul dezastrelor și al situațiilor de urgență;
 • Editarea de publicații, manuale și ghiduri în domeniul protecției mediului, a managementului dezastrelor și al situațiilor de urgență;
 • Crearea unui cadru instituțional pentru comunicarea internă și dialog intre toate categoriile de membrii ai fundației;
 • Analiza de mediu prin activități de consultanță, pregătire profesională, proiectare, lucrări de infrastructură, etc.;
 • Perfecționarea cadrului legislativ, in cooperare cu instituțiile publice și alți factori interesați;
 • Formarea profesională a adulților;
 • Activități de evaluare și certificare a competențelor profesionale.